Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Ιδιώνυμο για επίορκους δημοσίους υπαλλήλους

Ιδιώνυμο για επίορκους δημοσίους υπαλλήλους  Αυστηρές ποινές προβλέπονται για τους υπαλλήλους των Ταμείων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών που εμπλέκονται σε υποθέσεις χορήγησης συντάξεων, επιδομάτων και άλλων παροχών σε ασφαλισμένους «μαϊμού».

Η μη συμμόρφωση των υπαλλήλου με τις διατάξεις του νόμου θεσπίζεται ως «ιδιώνυμο έγκλημα» και τιμωρείται τόσο ο δόλος όσο και η αμέλεια.
Το νομοσχέδιο του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση θα κατατεθεί μέσα στην εβδομάδα και έχει ως στόχο να βάλει τέλος στη λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων. Η ποινή φυλάκισης μπορεί να φτάσει τα πέντε έτη σε «συνδυασμό» με την απόλυση του υπαλλήλου, ενώ γίνεται αυστηρότερο το πλαίσιο και για τους συνεργαζόμενους γιατρούς.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η άμεση αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων από υπαλλήλους των Ταμείων, καθώς μέχρι τώρα μεσολαβούσε πολύ μεγάλο διάστημα έως ότου δοθεί οριστική λύση (στο ΙΚΑ υπήρξε περίπτωση που εκκρεμούσε για μία δεκαετία). Με τις νέες ρυθμίσεις, σε λιγότερο από έναν μήνα πρέπει να έχει διαταχθεί και ολοκληρωθεί η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης.

Μέτρα και για τους γιατρούς
Σε περίπτωση πλημμελήματος η προανάκριση θα πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών από την άσκηση της ποινικής δίωξης, η δε παραπομπή τη υπόθεσης στο ακροατήριο του δικαστηρίου με απευθείας κλήση εντός οκτώ μηνών. Για τα κακουργήματα ακολουθούνται οι διατάξεις του ν. 4022/2011 περί εκδίκασης πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων και υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Μέτρα λαμβάνονται και για τους γιατρούς που συνεργάζονται με τα Ταμεία και στους οποίους έχουν επιβληθεί ποινές. Αμέσως ενημερώνεται ο ιατρικός σύλλογος που καταχωρίζει την ποινή στο μητρώο του γιατρού, ο οποίος δεν θα μπορεί να προσληφθεί εκ νέου ή να υπογράψει σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία.
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1 Θεσπίζεται ως ιδιώνυμο έγκλημα η μη συμμόρφωση υπαλλήλου με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τιμωρείται τόσο ο δόλος όσο (ηπιότερα) και η αμέλεια. Συγκεκριμένα στο άρθρο 9 προβλέπεται πως «υπάλληλος που παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου αυτού ή υπάλληλος που προβαίνει σε παράνομη πράξη ή παράλειψη από την οποία δύναται να προκληθεί βλάβη στο ασφαλιστικό σύστημα και τα συμφέροντα των ασφαλισμένων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η πράξη του δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη. Στην περίπτωση που η ανωτέρω πράξη αποδίδεται σε αμέλεια του υπαλλήλου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες, εφόσον η πράξη του δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη».
2 Προβλέπεται η δυνατότητα του ασφαλιστικού φορέα να στραφεί με αγωγή τόσο κατά του ιδιώτη που ωφελήθηκε παράνομα (π.χ. έλαβε χωρίς να το δικαιούται επίδομα αναπηρίας) αλλά και κατά του υπαλλήλου που με την παράνομη συμπεριφορά του συνέβαλε σε αυτό το αποτέλεσμα.
3 Θεσπίζεται αυτοτελής διοικητική κύρωση για τους υπαλλήλους που με μη σύννομη συμπεριφορά, κατά παράβαση των νομίμων καθηκόντων τους, συντέλεσαν στην παράνομη χορήγηση επιδόματος, σύνταξης ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής παροχής με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας σε βάρος του ασφαλιστικού συστήματος. Η κύρωση αυτή κυμαίνεται από την προσωρινή παύση ή τον προσωρινό αποκλεισμό του υπαλλήλου ή συμβασιούχου με το Δημόσιο, μέχρι την οριστική παύση ή τον αποκλεισμό από την παροχή υπηρεσιών ή την καταγγελία της σύμβασης με τον φορέα στον οποίο ανήκει, όταν πρόκειται για κατ' εξακολούθηση ή υποτροπιάζουσες συμπεριφορές.
4 Ο υπάλληλος βαρύνεται και με την καταβολή προστίμου ίσου με το ύψος της οικονομικής ζημίας την οποία προκάλεσε στον εκάστοτε φορέα.
5 Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων απαιτείται καταδικαστική απόφαση πρώτου βαθμού ή επαρκείς ενδείξεις ενοχής ύστερα από ένορκη διοικητική εξέταση με ειδική σύντομη διαδικασία. Συγκεκριμένα με βάση τη ρύθμιση που έχει πάει στην προπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής «το αρμόδιο όργανο διατάσσει ένορκη διοικητική εξέταση εντός δύο ημερών από τη με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, η οποία ολοκληρώνεται υποχρεωτικά σε 15 μέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης μέχρι 15 μέρες».
6 Η παράλειψη ενέργειας ΕΔΕ ή η μη επιβολή ποινών στις ανωτέρω περιπτώσεις συνιστά παράβαση καθήκοντος και διώκεται ποινικά.
7 Οταν η ποινή αφορά ιατρό ενημερώνεται ο οικείος ιατρικός σύλλογος, ο οποίος καταχωρίζει την ποινή στο μητρώο του. Για οποιαδήποτε πρόσληψη ή υπογραφή σύμβασης ιατρού με Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπά νομικά πρόσωπα εποπτείας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης απαιτείται προηγούμενη βεβαίωση περί μη καταδίκης ή επιβολής σε αυτόν των ανωτέρω ποινών, εκδιδόμενη από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
8 Ο υπάλληλος μπορεί να ασκήσει προσφυγή μόνο αν προηγούμενα καταβάλει ποσό ίσο με το 50% της επελθούσας ή απειληθείσας ζημίας με ανώτατο όριο το ποσό των 10.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη διαδικασία είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη από άλλη ποινική ή πειθαρχική διαδικασία και ως εκ τούτου δεν χωρεί αναβολή της, λόγω έτερης ποινικής ή πειθαρχικής εκκρεμότητας.
Τέλος, προβλέπεται στις ποινικές δίκες η δυνατότητα του ελληνικού Δημοσίου και του αρμόδιου φορέα να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
kokkaliari@pegasus.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...