Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

H Ελλάδα παραιτείται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα επί των περιουσιακών της στοιχείων

Πρωτοφανές μεν, ελληνικό δε! Η Ελλάδα παραιτείται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα επί των περιουσιακών της στοιχείων, τα οποία δεν εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας...
Τα ανωτέρω δεν συνιστούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά αντίθετα προβλέπονται στο ΦΕΚ υπ' αριθμόν 5759 Αρ. Φύλλου 240 ημερομηνίας 12ης Δεκεμβρίου 2012, για την εκταμίευση, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και υπέρ της Ελλάδας, ποσού ύψους 43,7 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο "Έγκριση των σχεδίων των συμβάσεων τροποποίησης της κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικού Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδας, με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ. , της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις".
Ειδικότερα στη σελίδα 5798 και στην παράγραφο 4.4 προβλέπονται τα εξής:
Το δικαιούχο κράτος μέλος, η Τράπεζα της Ελλάδας και το ΤΧΣ παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι των δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο.
Ομοίως στη σελίδα 5850 και στην παράγραφο 11 σημειώνεται ότι:
Ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδας ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας κατάσχεσης - συντηρητικής ή αναγκαστικής - ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με την Σύμβαση Τροποποίησης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...